Stichting beheer certificatie liften

In 1995 vaardigden het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie een richtlijn uit inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen door lidstaten met betrekking tot liften (Richtlijn 95/16/EG d.d. 29 juni 1995). Deze richtlijn staat bekend als de ‘Richtlijn liften’.

Doel van deze richtlijn was onder meer het wegnemen van handelsbelemmeringen, het zekerstellen van de veiligheid van liften en componenten daarvan en het onder voorwaarden toestaan van een CE-keurmerk.

iStock 000006893737XSmallIn het verlengde van bedoelde richtlijn is door SZW op 22 augustus 1996 het ‘Besluit liften’ uitgevaardigd, waarin de richtlijn naar Nederlandse omstandigheden wordt vertaald. 

De richtlijn is van toepassing op vast opgestelde liften (en de veiligheidscomponenten daarvan) in gebouwen en bouwwerken. Als gevolg van deze richtlijn dienen de lidstaten maatregelen te nemen en toezicht te houden, opdat de veiligheid en gezondheid van gebruikers en andere betrokken personen niet in gevaar komt.

In het kader daarvan zien de lidstaten erop toe dat er passende maatregelen worden genomen om de sociale partners in staat te stellen, op nationaal niveau invloed uit te oefenen op de opstelling en uitvoering van de relevante normen en regelgeving.

In 1998 werd daarom, op initiatief van het ministerie van SZW, een projectgroep ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van overheid, werkgevers, werknemers, gebruikers, certificerende instanties en Raad voor Accreditatie. Na vele overlegrondes is deze projectgroep gekomen met een voorstel voor de Nederlandse tekst van een Richtlijnspecifiek Accreditatieschema en een Wettelijkspecifiek Accreditatieschema ('RISAS' en 'WESAS') en met een aantal stukken en randvoorwaarden voor de betreffende beheersstructuur. Daaraanvolgend hebben de betrokken partijen besloten tot oprichting van de Stichting Beheer Certificatie Liften (SBCL), welke stichting door SZW is aangewezen als beheersstichting.

Op grond van de wetgeving op het gebied van veiligheid van werkomstandigheden -bijvoorbeeld de Wet gevaarlijke werktuigen of de Wet arbeidsomstandigheden - hield het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid reeds van oudsher toezicht op liftinstallaties. Dit toezicht wordt nu uitgeoefend door de certificerende instellingen. Handhaving valt onder de verantwoordelijkheid van de afdeling Inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Í-SZW, vroeger: Arbeidsinspectie).