Stichting beheer certificatie liften

De CBI moet bij de periodiek liftkeuring toetsen of voldaan wordt aan vervaardigingsvoorschriften en daarvoor is in veel gevallen toegang tot voor de keuring relevante parameters noodzakelijk. Richtlijn 2006/42/EG is van toepassing en stelt bij essentiële eis 1.1.2.e:

“De machine moet worden geleverd met alle speciale uitrusting en accessoires die essentieel zijn om deze veilig te kunnen afstellen, onderhouden en gebruiken.”

Dit is een vervaardigingsvoorschrift !

Om vast te kunnen stellen of een lift veilig te gebruiken is, moeten tools etc. dus gewoon bij de lift aanwezig zijn. Zie ook Artikel 18 lid 7 Warenwetbesluit liften.

  1. Als conformiteit met de vervaardigingsvoorschriften niet aantoonbaar is, moet de keuring worden afgebroken.
  2. Als conformiteit met de vervaardigingsvoorschriften niet aantoonbaar is doordat de benodigde hulpmiddelen niet aanwezig zijn, tevens het ontbreken van die hulpmiddelen als afwijking van de vervaardigingsvoorschriften constateren.
  3. Per 1 oktober 2020 wordt op deze uniforme wijze gehandeld
  4. Bij blijvend ontbreken van tools kan geen goedkeur worden afgegeven.