Stichting beheer certificatie liften

liften

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft SBCL in 2012 aangewezen als beheersinstelling voor het opstellen en beheren van de zogenaamde 'werkveldspecifieke documenten'(keuringsschema’s) binnen het werkveld liften. Per 20 april 2016 is het hieraan ten grondslag liggende Convenant beeindigd en opereert SBCL op verzoek van de 6 betrokken CBI's als beheerder van de keuringsschema's. 

Onder een ‘lift’ wordt verstaan: een werktuig dat bepaalde stopplaatsen van gebouwen en bouwwerken bedient met behulp van een kooi die langs vaste, ten opzichte van het horizontale vlak meer dan 15 graden hellende, leiders beweegt en dat dient voor het vervoer van personen, dan wel van personen en goederen, dan wel van uitsluitend goederen indien de kooi betreedbaar is. Ook liften die een volstrekt vaste baan in de ruimte volgen, al bewegen zij niet langs leiders (bijvoorbeeld een door een schaarconstructie geleide lift) vallen onder de toepassing van de richtlijn.

SBCL is een zogenaamde “beheersstichting”. Tot 20 april 2016 beheerde SBCL op basis van een met het Ministerie van SZW gesloten Convenant, de keuringsschema’s voor liften. Sinds 20 april jl. op gezamenlijk verzoek van alle 6 CBI's.

SBCL zorgt er voor dat de wettelijke verplichte keuringen aansluiten bij wet- en regelgeving en daarnaast aansluiten op de praktijk van alledag.